Home / Lyrics / Rudrashtakam Lyrics in english

Rudrashtakam Lyrics in english

Rudrashtakam Lyrics, is a Sanskrit composition in devotion of Rudra, composed by the Hindu Bhakti poet Tulsidas. The famous Rudrashtakam extols the many qualities of Shiva. The term “Astakam” is derived from the Sanskrit word aṣṭan, meaning “eight”. An astakam is made up of eight stanzas. The Rudrashtakam Stotra narrates the qualities and deeds of Shiva. One who chants daily will get blessed from lord shiva.

Nama misha mishana-nirvana rupam
vibhum vyapakam brahma-veda-svaroopam
nijam nirgunam nirvikalpam niriham
chidakasha makasha-vasam bhaje ham

nirakara monkara-moolam turiyam
gira gnana gotita misham girisham
karalam maha-kala-kalam krpalam
gunagara samsara param nato ham

tusha radri-sankasha-gauram gabhiram
manobhuta-koti prabha sri sariram
sphuran mauli-kallolini-charu-ganga
lasad-bhala-balendu kanthe bhujanga

chalatkundalam bhru sunetram visalam
prasanna-nanam nila-kantham dayalam
mrgadhisa charmambaram mundamalam
priyam sankaram sarvanatham bhajami

pracandam prakrstam pragalbham paresham
akhandam ajam bhanukoti-prakasam
trayah-shula-nirmulanam shula-panim
bhaje ham bhavani-patim bhava-gamyam

kalatitata-kalyana-kalpanta-kari
sada sajjana-nanda-data purarih
chidananda-sandoha-mohapahari
prasida praslda prabho manmatharih

na yavad umanatha-padaravindam
bhajantiha loke pareva naranam
na tavat-sukham shanti-santapa-nasham
praslda prabho sarva bhuta-dhivasam

na janami yogam japam naiva pujam
nato ham sada sarvada sambhu tubhyam
jara janma-duhkhaugha tatapya manam
prabho pahi apan-namamisha shambho

How to chant Shiva Rudrashtakam Stotra ?

To get the best result you should chant Shiva Rudrashtakam Stotra early morning after taking bath and in front of God Shiv Idol or picture. You should first understand the Shiva Rudrashtakam Stotra meaning to maximize its effect. You may also Use Rudraksha Mala to chant this.

Benefits of Shiva Rudrashtakam Stotra ?
Regular chanting of Shiva Rudrashtakam Stotra gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy and prosperous.

About Mr. Guru

Check Also

oh-lord-my-god-how-great-thou-hymns-lyrics

Oh Lord my God – How Great Thou Art hymns Lyrics

Oh lord my God hymns lyrics – “How Great Thou Art” is a Christian hymn …

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz